Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Stefan Lindgren om psykisk ohälsa

stefan

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och en vanlig anledning till besök i sjukvården. Särskilt oroväckande är situationen för barn och ungdomar. Trots detta är kunskapsläget om ungas psykiska hälsa fortfarande bristfälligt.

Detta nummer av Vård och Hälsa pekar på riskerna med att blanda ihop livskriser och psykisk ohälsa. Individuella skillnader mellan vår förmåga att hantera motgångar avgör om en livskris blir så svår att den övergår i psykisk sjukdom. Därför är det viktigt att ha fokus på individens egna resurser medan det till och med kan vara direkt skadligt att hamna i vården vid det som i huvudsak är en livskris.

Vad kan vi som arbetar inom hälso-och sjukvården dra för lärdomar av detta? Främst att det inte hjälper individen att medikalisera livskriser och blanda in sjukvården med medicinering och sjukskrivningar. Samtidigt är det viktigt att identifiera de individer som är psykiskt sjuka så att de får adekvat hjälp. Detta gäller inte minst depressioner, som särskilt hos äldre är ett snabbt ökande hälsoproblem. God fysisk hälsa motverkar psykisk ohälsa, vilket understryker betydelsen av goda levnadsvanor. Stillasittande är ett nytt hot mot vår fysiska hälsa och därmed även mot vår psykiska hälsa.

Dessa insikter pekar på betydelsen av ett helhetsperspektiv på de individer vi möter i vården, något Svenska Läkare-sällskapet aktivt arbetar för genom att sprida kunskap och verka för bästa möjliga vård och hälsa i samhället.

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet


Läs Stefan Lindgrens tidigare ledare