Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Om SLS

sls

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens vetenskapliga organisation. Målsättningen är att vara den aktivt ledande oberoende och ideella organisationen som driver utvecklingsfrågor inom hälsa, vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. SLS hela fokus är inriktad på att verka för en bättre folkhälsa och att ge patienter 
en ännu bättre upplevelse av vården över tid.

Det gör vi bland annat genom att initiera och driva viktiga samhällsfrågor genom våra medlemmar och vetenskapliga sektioner, som står för en stor del av utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård. Integritet och oberoende är fundamentet för vår verksamhet och en förutsättning för SLS samhällsroll.

SLS ska:

• driva och bevaka viktiga samhällsfrågor av betydelse för hälso- och sjukvården
• påverka forskningens förutsättningar och prioriteringar
• främja och bevaka förutsättningarna för läkares utbildning från grundutbildningen till fortbildning
• främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt vara delaktigt i utarbetandet av etiska riktlinjer

Stöd till forskning
Vi främjar och utmanar utvecklingen inom hälso- och sjukvården genom att stödja god medicinsk forskning. Omkring 25 miljoner kronor delas årligen ut till våra medlemmar i form av forskningsanslag, stipendier och resebidrag.

Sektioner, lokala Läkarsällskap och associerade föreningar
Svenska Läkaresällskapet består av cirka 12 500 medlemmar i 68 sektioner, nio lokala läkarsällskap och 19 associerade föreningar. Sektionerna utgörs av medlemmar med specialistkompetens inom allt från akutsjukvård till urologi. För att fördjupa och bredda kunskaperna anordnar vi regelbundet debatter och fortbildningstillfällen över specialistområdena som till exempel Medicinska riksstämman, Sveriges största tvärvetenskapliga medicinska möte.

www.sls.se

Följ oss på Facebook:
facebook.com/svenska-lakaresallskapet/