Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Myndigheter och psykisk ohälsa

Publikvimmel på festivalPersoner med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte riktigt i dag.

Därför har regeringen tagit fram en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa för perioden 2012–2016 med olika myndigheter engagerade.

Socialstyrelsen har av regeringen bland annat fått i uppgift att:

  • samordna den statliga kunskapsstyrningen inom området psykisk ohälsa.
  • utveckla data och indikatorer för den vård som erbjuds personer med psykisk ohälsa

Under 2015–16 arbetar Socialstyrelsen också med flera andra frågor inom psykisk ohälsa, till exempel att ta fram stöd om adhd för socialtjänsten, uppdaterar gruppen psykisk sjukdom i det försäkringsmedicinska beslutsstödet samt uppdatera de nationella riktlinjerna för depression och ångest.

Läs mer: www.socialstyrelsen.se


Kunskapsguiden.se är en nationell plattform som samlar kunskap om psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om olika myndigheters samarbete kring barns psykiska ohälsa.

Till vanliga psykiska hälsoproblem hos barn hör kognitiva och sociala störningar, som tillstånd inom autismspektrumet samt utagerande beteendestörningar som exempelvis adhd. Dessutom är det vanligt med internaliserande problem som exempelvis överdriven rädsla och oro, ångest och nedstämdhet.

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Folkhälsomyndigheten gör regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga den psykiska hälsan hos befolkningen.

Psykiska besvär kan variera i allvarlighetsgrad och omfatta både lindrigare psykiska problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden (ULF-undersökningar) från 2014 visar att besvär av ängslan, oro eller ångest är vanligare bland kvinnor än bland män liksom bland yngre jämfört med äldre.

Den nationella folkhälsoenkäten 2015 visade att 30 procent av befolkningen har lindriga besvär av ängslan, oro eller ångest. Besvären rapporterades oftare av kvinnor (37 procent) än av män (24 procent). Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest angavs av sex procent av kvinnorna och tre procent av männen.

Läs mer: www.folkhalsomyndigheten.se


Även SKL och regeringen har under flera år haft överenskommelser om satsningar inom området psykisk (o)hälsa. Ett mål för arbetet har varit att förbättra och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa. Om alla verksamheter i kommuner, landsting och civilsamhället synkroniserar sina insatser utnyttjas resurserna mer effektivt och resultaten för barn och unga och deras familjer blir bättre

Läs mer: www.uppdragpsykiskhalsa.se