Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Läkare + patient = sant

Läkare och patient i samtal Läkaren praktiserar denna vetenskap och allt hen gör måste vara lege artis, det vill säga enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Efter drygt 12 års postgymnasial vetenskapligt förankrad utbildning, teoretisk såväl som praktisk, blir man specialistläkare. Detta medger ett slags privilegium i bemärkelsen att läkaren har en statligt reglerad rätt att utöva medicin under strikt personligt ansvar. Trots den långa utbildningen är man egentligen aldrig fullärd; vetenskapen utvecklas och fördjupas kontinuerligt, vilket ger tillgång till en allt mer avancerad arsenal av diagnostiska metoder och behandlingsalternativ.

Tekniska landvinningar i all ära, men det enskilt viktigaste instrumentet i själva utövandet av ”the Art of Medicine” är själva patient-läkarmötet. Vid detta möte råder strikt sekretess. Patienten delar ytterst privat information om komplexa symtom som läkaren har att förtroende-fullt förvalta, men också att analytiskt nagelfara, spegla och journalföra. Om mötet tillåts ta den tid det behöver kommer i princip alltid den information fram som ger nycklar till att framgångsrikt planera utredning som leder patienten in på den kortaste vägen till korrekt behandling. Inget vårdprogram, inte heller så kallad värdebaserad vård eller datoriserade kokboksliknande algoritmer (e-hälsa som vinner allt mer mark), kommer ens i närheten av patient-läkarmötets kvalitet och effektivitet. Möten där man genom respektfull kommunikation gemensamt kommer fram till den bästa lösningen för just den patienten, just då.

Allt mer slimmad sjukvård

Mötets överlägsna effektivitet blir särskilt tydligt när det gäller omhändertagandet av de allt vanligare multisjuka årsrika (läs äldre). Mångårig erfarenhet av patient-läkarmöten fördjupar glädjen i yrkesutövandet. Läkaren blir allt skickligare på att urskilja särdrag och avvikelser i djungeln av symtom; ser och förstår undantaget som bekräftar regeln. Viljan att komma djupare i förståelsen växer sig starkare och med den själva inspirationen till klinisk forskning.


Läs mer: Forskande läkare behövs


Den kliniska forskningen har historiskt utförts av läkare inom ramen för sjukvården, men den kan inte förbli framgångsrik om det bara hänger på den enskilda forskarens snille (hur gärna vi än vill tro det). De senaste två decennierna har en allt mer slimmad sjukvård, med strikt ekonomistyrning, successivt pressat all luft ur systemet. Det går i princip inte längre att bedriva kliniknära forskning i svensk sjukvård. Sjukvården målstyrs enkom på kvantitativa produktionsmått (hur många operationer, hur många läkarbesök), medan vetenskaplig framgång såsom framtagandet av nya bättre behandlingar inte är ett styrmedel. Medicinsk forskning kan därmed komma att betraktas som tärande. Den framgångsrika forskande läkaren har alltså inte gjort rätt för sig.

Britt SkogseidEtt är en överhängande risk att Sverige halkar ur tätklungan av länder med forskningsintensiv sjukvård av högsta medicinska kvalitet om nedmonteringen av patientnära forskning får fortgå. Detta vore förödande för framtida patienter.

Framtidens hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet tar nu tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien och SBU initiativ till en diskussion med sjukvårdshuvudmän och universitet för att formulera ett idéprogram för kunskapsutveckling i framtidens hälso- och sjukvård. Men för att en verklig förändring ska ske kanske patientorganisationer måste kroka arm med forskande läkare och tillsammans kräva verkstad av politikerna.

Till politikerna vill jag hälsa från bibliotekarien i tv-serien Sally, att man inte kan bromsa i uppförsbacke.

Britt Skogseid, Vice ordf. Svenska Läkaresällskapet


Kort om Britt Skogseid

• Vice ordförande Svenska Läkaresällskapet.
• Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi, Uppsala universitet.


Läs mer: Livets viktigaste samtal


Visste du att …

… Svenska Läkaresällskapet, Kungl. Vetenskapsakademien och SBU har bjudit in sjukvårdshuvudmän och universitet till diskussion om idéprogram för kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård.