Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Stefan Lindgren om kroniska sjukdomar

Stefan LindgrenKroniska sjukdomar är hälso- och sjukvårdens största utmaning och måste prioriteras resursmässigt. Hälso- och sjukvården behöver organisatoriskt anpassas till denna huvuduppgift samtidigt som den resurseffektivt och med hög kompetens möter behovet av akutsjukvård. Vården av patienter med kroniska sjukdomar innefattar inte enbart den inledande behandlingen utan i lika hög grad långsiktig kontinuitet, tillgänglighet och samordning av behandling och uppföljning. Här ingår rehabilitering samt psykologiskt och socialt stöd.

Goda levnadsvanor kan förbygga uppkomsten av kroniska sjukdomar, men också förbättra prognosen och livskvaliteten för kroniskt sjuka. Låg fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk av alkohol samt matvanor anses enligt samstämmiga uppgifter ligga bakom 80 procent av alla hjärtsjukdomar och stroke liksom 30 procent av all cancer. Svenska Läkaresällskapet bidrar genom Levnadsvaneprojektet och Kommissionen för prevention till att främja goda levnadsvanor.

Eftersom sjukdomsframkallande levnadsvanor i högre utsträckning förekommer hos personer med låg socioekonomisk livssituation, är insatser för dem särskilt viktiga. Men de måste genomföras så att de verkligen når dessa, och inte bara dem som redan är motiverade. Svenska Läkaresällskapet vill bidra till en utveckling av hälso-och sjukvården som främjar kontinuitet och samordning, men också till vetenskapligt grundade insatser för att främja hälsan i samhället och ge personer med kroniska sjukdomar bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet


Läs Stefan Lindgrens tidigare ledare


Foto: Samuel Unéus