Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Antal fall av gonorré på rekordnivåer

Man och kvinna som kysser varandra
Antalet könssjukdomar ökar igen.

Många sjukdomar som för bara några generationer sedan innebar en dödsdom, kan i dag behandlas och botas. Det är naturligtvis fantastiskt. Men kan en allt större tilltro till den medicinska vetenskapen leda till att vi tar högre hälsorisker än vad vi hade gjort utan denna utveckling? Faktum är att det finns sådana tendenser när det gäller spridningen av könssjukdomar i Sverige.

– På slutet av 1980-talet fick alla redan i småskolan lära sig hur farligt det var med oskyddat sex, säger överläkare Anders Blaxhult.

På den tiden fanns aids långt fram i medvetandet hos alla människor. Uppmärksamheten var stor, såväl i massmedia som i olika informationskampanjer, kring hiv och virusets fruktade och dödliga slutstadium.

”Antalet fall av gonorré nådde 2016 den högsta siffran på 30 år.”

– Många blev väldigt rädda och vågade knappt ha sex överhuvudtaget, och definitivt inte utan att skydda sig med kondom.

Därmed hindrades också spridningen av andra sexuellt överförbara sjukdomar. Men i dag är hiv en behandlingsbar infektion i Sverige. Behandlingen sänker virusnivån så effektivt att risken för att smitta andra är extremt låg.
– Detta har gradvis inneburit att allt fler vågar ha sex på ett sätt som inte var aktuellt när aids/hiv var ett sådant stort hot.

”Utrotade” sjukdomar tillbaka

De ändrade sexualvanorna underlättar överföring av sexuella infektioner. Statistiken från Folkhälsomyndigheten talar sitt tydliga språk. Antalet fall av gonorré nådde 2016 den högsta siffran på trettio år, syfilis som i princip var ”utrotad” i Sverige på 1980-talet ökar numera via inhemsk smitta och klamydiafallen är år efter år väldigt många. Orsakerna är säkert flera. Fler testar sig och fler upptäcks med hjälp av bättre provtagningstekniker, vilket är positivt. Men en del av förklaringen ligger också på ett beteendeplan, menar Anders Blaxhult:
– Jag vet inte om det främst handlar om minskad kondomanvändning eller om ändrade sexvanor, men man kan åtminstone konstatera att kondom-användningen inte har ökat i samma takt som antalet sexualpartner. Ingenting i livet är ju helt riskfritt, och jag tror att en del människor numera tar en kalkylerad risk i sitt sexliv. Man vet att man riskerar att få könssjukdomar, men man vet också att de kan behandlas, och det handlar inte längre om tillstånd där du riskerar att dö inom några få år.


Läs mer: Expertsvar om diet, träning, alkohol och e-cigaretter


Påverkar infertiliteten

Det är dock svårt, för att inte säga omöjligt, för en ung människa att inse hur oskyddat sex här och nu kan påverka framtiden. Gonorré kan till exempel orsaka äggledarinflammation och i förlängningen infertilitet hos kvinnor.

– Vi tycker förstås att folk ska använda kondom mer än vad de gör, och inte utsätta sig för smittrisker i onödan. Samtidigt är det lätt att bli moraliserande när det handlar om sex och könssjukdomar, och grundinställningen måste ändå vara att vi ska försöka hjälpa människor att leva det liv de vill leva och ha sex på det sätt de önskar, utan allt för mycket oro.


Anders Blaxhult har tidigare arbetat som biträdande statsepidemiolog på Smittskydds-institutet, men är nu överläkare på Infektion/Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm.


Visste du att…

… Gonorré, syfilis och klamydia är anmälningspliktiga sexuellt överförbara infektioner? Alla tre sjukdomarna har ökat kraftigt de senaste 15 åren. År 2015 rapporterades 37 819 fall av klamydia, 1 677 fall av gonorré och 330 fall av syfilis, enligt Folkhälsomyndighetens årsstatistik.


Läs mer: Vad dör vi av? ”Folkhälsodoktor behövs”


Text: Karin Rehn   Foto: iStockphoto