Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Jämlik hälsa: Nationell strategi

Gabriel Vikström vid talarstolenRegeringen beslutade 2014 om en satsning för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Den presenterades i form av en nationell strategi som ska utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård i Sverige. 


Läs mer: Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt 2016


Hållbar hälso- och sjukvård

Forskning och erfarenheter visar att många av dagens kroniska sjukdomar både kan förebyggas och behandlas. En förbättrad sjukvård för personer med dessa sjukdomar är därför viktig för patientens välbefinnande. När fler personer lever allt längre med kroniska sjukdomar, får det stora ekonomiska konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Vården av personer med kroniska sjukdomar står för en stor del av sjukvårdskostnaderna. Dessa personer är också i högre grad långtidssjukskrivna och står utanför arbetsmarknaden. Det är därför av stor strategisk betydelse att vården förbättras. Det leder till en i alla delar mer långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Bättre vård förutsätter ökade möjligheter för patienterna att vara delaktiga i sin vård. Det förutsätter också att de förebyggande insatserna prioriteras mer. Dessutom krävs ett mer fokuserat och systematiskt arbete för att öka de nationella riktlinjernas genomslag. 

”I Sverige skiljer det 5 år i medellivslängd mellan lågutbildade kvinnor och kvinnor med högre utbildning. Det är  en tydlig hälso­klyfta. Vi vill sluta de påverkbara hälsoklyftorna i Sverige under en generation. Det är ett enormt åtagande.”

Statsråd Gabriel Wikström i sitt invigningstal för Medicinska Riksstämman arrangerad av Svenska Läkaresäll­skapet 2014.


Källa: Lägesrapport 2015 från Socialstyrelsen.


Text: Ulrica Segersten Foto: Samuel Unéus