Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Numera en kronisk sjukdom: Ett liv med hiv

Spruta och stetoskop pa ett papper med ordet hiv

I Europa är genomsnittsåldern för den som får en hiv-diagnos 38 år för män och 34 år för kvinnor. Dessa kommer att leva med sin sjukdom i 30–40 år tack vare effektiva kombinationsbehandlingar.

Globalt lever cirka 36,7 miljoner människor med hiv*, och kommer att fortsätta leva med sjukdomen tack vare effektiva kombinationsbehandlingar – förutsatt tillgång till hiv-mediciner. Att hiv numera kan betraktas som en kronisk behandlingsbar sjukdom kan skapa ett paradigmskifte för hiv-patienter. Det tabu som finns kring sjukdomen kan lättare brytas ned och det blir enklare att tala om prevention. Detta gäller inte minst i Afrika söder om Sahara, med 25 miljoner människor som lever med hiv, och där hiv fortsatt är en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet. Enligt FN:s Hållbarhetsmål ska aids vara utrotat till 2030.

”Ibland är det möjligt.”

Begränsa spridningen av hiv

Ett av de mest effektiva sätten att förebygga hiv och aids är just genom att visa att behandling är möjlig. Om man vet att det inte innebär en dödsdom att vara hiv-positiv är man mer benägen till testning och behandling, vilket hjälper till att begränsa sjukdomens spridning väsentligt.

Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för Global hälsa och som har arbetat på UNAIDS (FN:s samlade program mot hiv/aids) både i Vietnam och  i Geneve, håller med. Bara för 15 år sedan ansåg många att det var en  utopisk tanke att hiv skulle räknas som en kronisk sjukdom även i fattigare länder.

– Men ibland är det omöjliga möjligt; år 2000 hade färre än 1 miljon människor som levde med hiv tillgång till behandling, nästan inga i fattiga länder. Ett års behandling kostade 10 000 dollar. När kampen för allas rätt till behandling startade var det många som sa att det både var omöjligt och slöseri med pengar. I dag är det 17 miljoner som har behandling, de flesta i fattiga länder och ett års behandling kostar 100 dollar. Bara det sista året har ytterligare 2 miljoner fått tillgång till behandling.


Läs mer: Hiv i siffror


Tydliga klyftor i samhället

Samtidigt som utvecklingen för hiv-drabbade är positiv, visar hiv fortfarande på stora hälsoklyftor i världen. Tydligare insatser mot aids i låg- och medelinkomstländer skulle kunna avvärja 28 miljoner nya hiv-infektioner och 21 miljoner aidsrelaterade dödsfall mellan 2015 och 2030.  Källa: * UNAIDS siffror för 2015


Kort om: Tobias Alfvén, barnläkare, Sachsska barn och ungdoms-sjukhuset, SÖS, forskare vid KI och ordförande för SLS kommitté för Global hälsa.


Kampen mot hiv har gett resultat

Den globala kampen mot hiv har förhindrat 30 miljoner nya hiv-infektioner och nästan 8 miljoner (7,8 miljoner) aidsrelaterade dödsfall sedan 2000, då kampen mot aids fastställdes i FN:s millenniemål. 


Text: Ulrica Segersten  Foto: Colourbox


Läs mer: Läkare utan Gränsers arbete mot hiv och aids