Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Depression bland äldre

Depression hos äldre ofta dold”Depression är ett mycket snabbt ökande hälsoproblem bland äldre. Det har många orsaker och kräver många olika åtgärder”, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Data i Sverige som tagits fram av Äldrecentrum i Stockholm, tyder på att psykisk ohälsa bland personer över 77 år har ökat med 68 procent mellan 1992 och 2012 (SWEOLD). Det handlar huvudsakligen om depressioner. Och då ska man veta att depression påverkar livskvaliteten för äldre mer än alla andra diagnoser, säger Yngve Gustafson.

”Även om man är hundra år ska man utredas för orsaken till depression.”

Men att diagnostisera depression bland äldre kan vara snårigt, eftersom depression och demens ofta hänger ihop. Depression hos äldre kan likna demens, men kan också vara det tidigaste tecknet på demens.

– Det kräver en väldigt noggrann utredning. Och tyvärr är det så att när man blir gammal blir medicinska utredningar ofta väldigt bristfälliga.

Stort mörkertal

Det är vanligt med odiagnostiserad depression hos äldre. Ofta söker man vård för helt andra saker, som värk.

– I en studie kunde vi se att hälften av de som sökte för den typen av problem och i själva verket var deprimerade, missades av sjukvården. Ännu fler söker inte hjälp alls. Mörkertalen är mycket stora när det gäller äldre och depression.

Läs mer: Så kan du hjälpa en deprimerad äldre närstående

Av de allra äldsta äldre, gruppen över 80 år, lider hela 30 procent av depression. Som närstående kan man ibland mötas av missuppfattningen att det inte går att göra så mycket åt.

– Men man ska vara medveten om att depression är en malign, alltså dödlig, sjukdom. Den som lider av depression och är över 80 år löper fördubblad risk att dö inom de närmaste åren. Depression medför lika dålig överlevnadsgrad som cancer.

Läkemedel kan ge depression

Ofta ligger livskriser bakom. Anhöriga dör, vänkretsen minskar. Kanske förlorar man hörsel eller syn.

– Åldrandet karaktäriseras av en lång rad förluster som vi behöver hjälp att hantera, säger Yngve Gustafson.

”Den behandling som många äldre får i dag är ofta verkningslös och ibland livsfarlig.”

Dessutom kan sjukdomar som stroke och demens påverka hjärnan.

– En stroke i vänstra hjärnhalvan leder till att 50 procent drabbas av depression. Flera demenssjukdomar drabbar samma områden i hjärnan som depression.

Läkemedelsbiverkningar kan spela in. Bortemot hälften av alla över 80 år äter läkemedel som kan ge depression. En annan vanlig, men relativt okänd orsak till psykisk ohälsa är sömnapné.
Näringsbrist är en annan sak som vården ofta missar. 75 000 gamla i Sverige har allvarlig näringsbrist.

– När äldre uppvisar minnesproblem eller nedstämdhet skall det göras en utredning av symtomen. När det gäller depression ska man i första hand utreda bakomliggande orsaker, som brist på B12, näringsbrist och sömnapné. Även om man är 100 år ska man utredas. När inte det räcker, kan man försöka med läkemedel. Men man ska vara medveten om att antidepressiva läkemedel har mycket sämre effekt på äldre och ibland dödliga biverkningar.

Text: Sofia Hillborg • Foto: Colourbox


Kort om …

Sedan år 2000 har Yngve Gustafson och hans forskargrupp vart femte år hälsat på 3 000 personer som är 85 år och äldre och bor i Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland. Gerda-projektet har hittills resulterat i mer än 20 doktors-avhandlingar.