Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Hjärnmotion

7 december, 2016

Ett rikt socialt liv och problemlösning är viktigt. Då byggs hjärnans reservkapacitet.  62,9 miljarder kronor beräknades den totala samhällskostnaden för demenssjukdomar vara 2012. Enligt en rapport från Socialstyrelsen bor cirka 94000 personer med demenssjukdom i egen lägenhet/villa, medan […]

Levnadsvaneprojektet 2016 – Svenska Läkaresällskapets roll

7 december, 2016

Svenska Läkaresällskapet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att lyfta fram läkares vetenskapligt grundade arbete för hälsosamma levnads­vanor. Projektet består av följande insatser: Stark för kirurgi – stark för livet. Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa. Fysisk […]

Skillnader mellan kvinnor och män vid hjärt-kärlsjukdom

7 december, 2016

Kvinnors och mäns symtom vid hjärt-kärlsjukdomar kan skilja sig mycket åt. Hjärtinfarkt Kvinnor saknar oftare än män signifikanta kranskärlsförträngningar. I vissa fall kan kvinnors hjärtinfarkt bero på tidig åderförfettning som inte syns på kärlröntgen, men […]

Så kan du hjälpa någon som får epilepsianfall

7 december, 2016

En person som får ett epileptiskt anfall på offentlig plats bör som regel av praktiska skäl föras till sjukhus, även om det inte är nödvändigt medicinskt sett. De allra flesta epileptiska anfall är nämligen självbegränsande. […]

Expertsvar: Hets mot personlig assistans

7 december, 2016

Hallå där … Thomas Jansson, ordförande FUB. Vad betyder indragen eller minskad assistansersättning för barn och unga med utvecklingsstörning? – Vi får en inlåsningseffekt med dubbla lås. Barnen isoleras och föräldrarna får inget eget liv. Effekten […]

Fungerande assistans ger ekonomiska samhällsvinster

7 december, 2016

För Maria Persdotter är ett barn i första hand ett barn. Oavsett funktionsförmåga. Och de svårigheter som barn med funktionsnedsättning möter, måste kompenseras av samhället. Det anser både hon och FN. FN:s barnkonvention understryker att […]

Hiv i siffror

7 december, 2016

13,3 miljoner barn i världen räknas ha förlorat sin ena eller båda föräldrarna på grund av hiv. 17 miljoner människor med hiv hade tillgång till bromsmediciner 2015 73 procent av världens gravida kvinnor som lever med […]

Jämlik hälsa: Nationell strategi

6 december, 2016

Regeringen beslutade 2014 om en satsning för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Den presenterades i form av en nationell strategi som ska utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar, […]